Paunawa ng mga pista opisyal sa katapusan ng taon at Bagong Taon

■Mga pista opisyal sa katapusan ng taon at Bagong Taon
Disyembre 28, 2022 – Enero 4, 2023